Integritetspolicy

Vi på Fikratsson bil värnar mycket om din personliga integritet. När du kommer i kontakt med fikratsson bil, köper någon av våra tjänster eller produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Det här gör vi för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som konsument, men också för att kunna ge dig de mest relevanta erbjudanden och utveckla våra tjänster så de passar just dig. Nedanför kan du läsa mer om hur vi behandlar denna information, vilka rättigheter du har som konsument och hur du kan utöva dem. Skulle du ha ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy – Fikratsson bil

För Fikratsson bil (Företaget), org.nr 556954-7853, 582 73 Linköping är det viktigt att följa rådande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill därför informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka företaget är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Uppgifter för köp- eller tjänsteavtalet med dig

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Betalningsinformation samt betalningshistorik
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från köpet/servicen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer och garantiärenden.

Uppgifter för bokföring

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för företaget, kommer vi att behandla följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år plus innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring

Bolaget kommer i samband med att du fått en offert från oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e.post
 • Personnummer
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis facebook ads, e-post, sms och post utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt till dig. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis demografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt tidigare. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Om du köpt en ny bil bevarar vi informationen för detta syfte i 6 år, om du köpt en begagnad bil bevarar vi det i 4 år, om du köpt service- eller reparationstjänster bevarar vi informationen i 3 år och om du enbart fått en offert från oss bevarar vi informationen i 12 månader. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att kontakta oss.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera facebook ads och leverans av dina varor eller tillhandahålla system. Dessa tredjepart företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Försäkringsbolag, finansbolag m.m.

När du som kund köper ett fordon eller lämnar in ett fordon på service eller reparation kan dina personuppgifter komma att överföras till ett försäkringsbolag. För dessa uppgifter blir försäkringsbolaget personuppgiftsansvarig.

Om ett leasingavtal ingås kan vi komma att överföra personuppgifter till ett finansbolag. För betalning eller kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om den din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir leasingbolaget, betalningsförmedling eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.

Dina rättigheter 

Du har rätt att av Företaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.

Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsbladet upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.