Garanti

GARANTI

GARANTI

Vi kan erbjuda 12-24 månaders garanti via Svensk Bilgaranti på alla sålda bilar.

 Garantin omfattar skador på följande komponenter:

Motorelektronik: Motorstyrenhet. ECU eller motsvarande.

Motor:Motorns inre rörliga delar, undantag kylsystem.

Växellåda:Växellådans inre rörliga delar.

Bakaxel:Bakaxelväxels inre rörliga delar.

Styrsystem:Servopump, rattstång och styrväxel. Ej elektronik.

Bromssystem:Huvudbromscylinder, bromsservo, bromskraftförstärkare och bromsvätskebehållare.

ABS-system:ABS-hydraulaggregat och databoxen för ABS-systemet.

Elsystem:Startmotor och generator.

Villkor:Garantin upphör att gälla om motor eller elektronik har ändrats eller modifierats så att motorns effekt ökats (t.ex. ”chiptrimning”). Dock kan sådan ”chiptrimning” av dieselmotorer i vissa fall godtas, men skall då godkännas skriftligen av vår tekniska avdelning innan garanti börjar gälla. Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande.

Undantag:Garantin omfattar ej skador som uppkommit vid tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, kollision eller normalt slitage, ej heller skador som täcks av annan garanti eller försäkring.

Reparation:Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till oss på vår blankett för skadeanmälan. Därefter anvisar vi den verkstad som skall utföra garantireparationen.

Självrisk:Ingen självrisk vid skada.

Löptid:Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.

Skötsel:För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Sådant underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok, som på anmodan av oss skall kunna uppvisas vid skadetillfälle.

Aktsamhetskrav:Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta AB Svensk Bil garanti omgående när det uppstår fel eller skada som kan komma att täckas av maskinskadegarantin.

Övriga villkor:Garantiavtal kan erhållas för bilar yngre än 8 år med en körsträcka upp till 15.000 mil. När något av dessa kriterier uppnås upphör garantins giltighet automatiskt. Om fordonets ägare ej kan påvisa att en uppkommen skada har uppstått innan nämnda kriterier uppnåtts, anses skadan ha inträffat den dag AB Svensk Bilgaranti mottog skadeanmälan.AB Svensk Bilgaranti förbehåller sig rätten att genomföra villkorsändringar under innevarande garantiperiod samt att neka till garantiåtaganden i enskilda fall.Samtliga tecknade garantiavtal är knutna till respektive fordon och följer fordonet.
Ingen garanti är gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti.

loading
Facebook
YouTube
Instagram
Reco